بازگشت اخبار
تاریخ انتشار: 28/09/1397
15: 50  : ساعت
نوع مطلب: خبر

گزارش نشست سوم آموزه‌های بهره‌برداری برای طراحی و اجرای بهتر سامانه‌های آبیاری و زهکشی
گزارش نشست سوم آموزه‌های بهره‌برداری برای طراحی و اجرای بهتر سامانه‌های آبیاری و زهکشی
گزارش نشست سوم آموزه‌های بهره‌برداری برای طراحی و اجرای بهتر سامانه‌های آبیاری و زهکشی


شریه شماره 182 کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران تحت عنوان «عملکرد کانال‌ها و سازه‌های هیدرولیکی در شرایط کم آبی؛ محدودیت‌های بهره‌برداری و راهکار‌های بهبود» منتشر شد

 

این نشریه گزارشی است از سومین نشست از سری کارگاه‌های آموزه‌های بهره‌برداری برای طراحی و اجرای بهتر سامانه‌های آبیاری و زهکشی که در تاریخ 21 آذرماه سال 96 توسط گروه‌کار توسعه و مدیریت سامانه‌های آبیاری کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران برگزار شد.www.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia