بازگشت مقالات

  < مجموعه مقالات كارگاههاي فنيمجموعه مقالات كارگاه فني ارزيابي عملكرد سيستم‌هاي آبياري و زهكشي
مجموعه مقالات همايش مشاركت كشاورزان در مديريت شبكه‌هاي آبياري
مجموعه مقالات كارگاه مسائل و مشكلات اجراي شبكه‌هاي زهكشي
مجموعه مقالات كارگاه آموزشي مديريت استفاده از آب‌هاي شور
خلاصه مقالات كارگاه فني – آموزشي كم آبياري
مجموعه مقالات كارگاه فني – آموزشي آبياري ميكرو
مجموعه مقالات كارگاه فني روش‌هاي غيرسازه‌اي مديريت سيلاب
مجموعه مقالات كارگاه فني زهكشي
مجموعه مقالات كارگاه آموزشي كاربرد اينترنت در آبياري
مجموعه مقالات كارگاه سيستم زهكشي زير پوشش كانال‌ها
مجموعه مقالات كارگاه فني آبياري باراني «توانمندي‌ها و چالش‌ها»
مجموعه مقالات كارگاه فني آبياري سطحي مكانيزه
مجموعه مقالات كارگاه آموزشي مدلسازي در آبياري و زهكشي
مجموعه مقالات كارگاه فني همزيستي با سيلاب
مجموع مقالات كارگاه فني مديريت، بهره‌برداري و نگهداري شبكه‌هاي آبياري و زهكشي
مجموعه مقالات كارگاه فني اتوماسيون (خودكارسازي) سامانه‌هاي آبياري تحت فشار
مجموعه مقالات كارگاه فني ارتقاي كارآيي مصرف آب با كشت محصولات گلخانه‌اي
مجموعه مقالات كارگاه فني اثرات تغيير اقليم در مديريت منابع آب
مجموعه مقالات كارگاه آشنايي با راهبردهاي مهندسي در آبياري و زهكشيwww.irncid.org Copyright © 2011 , All rights reserved.
Email : irncid@gmail.com
Designed & Developed By SheedGraphic Multimedia